Informace k zápisu do MŠ Milíčův dům pro školní rok 2017/2018

Termín zápidů 2. a 3.5.2018 od 13 do 17 hodin

Přijetí do MŠ Milíčův dům

Kritéria pro posuzování žádosti:

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34. odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

2. Děti k pravidelné docházce s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které k 31. 8. 2018 dovrší čtyř let věku.

3. Dítě k pravidelné docházce s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2018 dovrší tří let věku.

4. Dítě s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 3, jehož sourozenec již tuto mateřsou školu navštěvuje. 

4. Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s místem trvalého pobytu v Praze 3.

Při rozhodování o přijetí v bodě 4 a 5 bude postupováno pouze dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy. 

 

Při rozhodování o přijetí v bodech 2, 3 a 4 bude postupováno pouze dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity školy.

 

Přihlášky jsou v MŠ (a ke stažení na webových stránkách zde) k dispozici.

 

Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz